Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ

Η Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Τα ιδρυτικά μέλη της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά

πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. Κάθε ανώνυμη εταιρεία είναι

εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2190/1920. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

  • Το M.K για την σύσταση της
  • Η διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα μερίδια, που ενσωματώνονται σε τίτλους, τις μετοχές.
  • Οι Όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της.
  • Η μακρά διάρκειά της (συνήθως 50 ετών).
  • Η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων.
  • Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία ή όπως ορίζει το καταστατικό
  • Η ύπαρξη δύο οργάνων, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου που απαιτεί ο νόμος για την σύσταση μιας ΑΕ είναι

25.000 ευρώ.Το κεφάλαιο πρέπει να είναι καταβεβλημένο κατά την σύστασή της. Δεν είναι απαραίτητο να είναι σε μετρητά, μπορεί να είναι και εισφορά σε είδος , δηλαδή εισφορά περιουσιακού στοιχείου στην εταιρεία (πχ ακίνητο). Όμως στην περίπτωση που μέρος ή το σύνολο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καλύπτεται με εισφορά σε είδος θα πρέπει να έχει προηγηθεί αποτίμηση.

Για τους Έλληνες Μετόχους το καταβληθέν Μετοχικό Κεφάλαιο υπόκειται σε έλεγχο του «Πόθεν Έσχες».

Για Ξένους Μετόχους το καταβληθέν κεφάλαιο δεν υπόκειται σε έλεγχο Πόθεν Έσχες πλην των διεθνών ελέγχων για την πηγή προέλευσης των κεφαλαίων.

 

 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΥΠΗΚΟΟΙ, KΑΤΟΙΚΟΙ USA

Oι κάτοικοι πολίτες, υπήκοοι USA θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπόκειται στην ειδική νομοθεσία Foreign Accounts Tax Compliance Act, FATCA,για έλεγχο της φοροδιαφυγής.

Οι τράπεζες στην χώρα μας βάσει του Κανονισμού FATCA και των ειδικών συμφωνιών συνεργασίας με τις Η.Π.Α:

– Oφείλουν να δηλώνουν στην Φορολογική Αρχή των Η.Π.Α τα φορολογικά στοιχεία των πελατών που είναι Φορολογικοί Κάτοικοι Η.Π.Α

– Για μη συνεργάσιμους πελάτες έχουν την δυνατότητα σε κάποιες συναλλαγές να παρακρατούν και να αποδίδουν φόρο 30% στην Φορολογική Αρχή των Η.Π.Α

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΑΕ είναι εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την έννοια ότι το Ν.Π ευθύνεται για υποχρεώσεις έναντι τρίτων και όχι οι μέτοχοι.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

  • Τα κέρδη των Α.Ε φορολογούνται με συντελεστή 22%
  • Η διανομή Μερίσματος γίνεται μετά από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το ελάχιστο μέρισμα είναι το 35% επι των καθαρών κερδών μετα την αφαίρεση του Φόρου Εισοδήματος, την κράτηση για αποθεματικό και τον συμψηφισμό τυχόν ζημιάς προηγούμενου έτους. Η Φορολόγηση επι των μερισμάτων είναι 5% χωρίς καμία άλλη φορολογική υποχρέωση.
  • Το μέρισμα που καταβάλει η ΑΕ στους μετόχους που είναι κάτοικοι, πολίτες, υπήκοοι Η.Π.Α θα φορολογείται στην Ελλάδα, το ποσό αυτό θα συμψηφίζεται με την φορολόγηση του μερίσματος στις Η.Π.Α σύμφωνα με το εκεί Φορολογικό Καθεστώς.

Τέλος αναφέρουμε ότι η πιο απλή μορφή σύστασης κεφαλαιουχικής εταιρίας είναι αυτή της σύστασης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας-ΙΚΕ. Για τις εταιρικές της υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μπορεί να συνιστάται από ένα πρόσωπο ή να καθίσταται μονοπρόσωπη. 

Το κεφάλαιο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό, μπορεί δε να είναι και μηδενικό. Οι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρεία με κεφαλαιακές, ή με εξωκεφαλαιακές εισφορές. Η Φορολόγηση είναι ίδια με αυτήν της ΑΕ.

Start typing and press Enter to search

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds