Non Habitual Tax Residents 

ПРОМЯНА НА ДАНЪЧНИЯ АДРЕС  ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ПЕНСИОНЕРИ С ПЛОСЪК ДАНЪК 7%

Процедурата, описана в решението, определя следните условия

–лицето да не е данъчно облагано  в  Гърция за предходните пет (5) от шестте (6) години преди прехвърлянето на данъчния адрес в Гърция.

–лицето да прехвърли данъчния си адрес от държава, с която е в сила споразумение за административно сътрудничество в областта на данъчното облагане с Гърция.

За да се докаже статутът на получател на доходи от пенсии, получени в чужбина, е необходимо да се представи документ от осигурителна институция или друг публичен орган, или професионален фонд, или застрахователно дружество, който удостоверява изплащането на пенсия в чужбина от основна и дъщерна институция за задължително осигуряване, от професионални фондове, създадени със закон, или изплащането на застраховка (еднократна сума или под формата на периодични обезщетения) по групови пенсионни застрахователни полици.

Въз основа на окончателното решение, ако пенсионерът отговаря на горните условия и заявлението е прието:

– физическото лице плаща данък всяка данъчна година в размер на 7% върху всички доходи, получени в чужбина

– данъкът от 7 % не се начислява върху суми, освободени от данък в държавата на пребиваване съгласно разпоредбите на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане – ΣΑΔΦΕ.

– всеки данък, платен от данъкоплатеца в чуждата държава върху доходи, подлежащи на алтернативен метод на облагане, се приспада от данъка в размер на 7%, ако в ΣΑΔΦΕ е предвидено право на облагане и в двете държави или няма ΣΑΔΦΕ с държавата на източника на дохода.

Плащане на данъка

Данъкът със ставка 7 % се плаща всяка данъчна година на една вноска до последния работен ден на юли и не се компенсира с други данъчни задължения или кредитни салда на лицето, подлежащо на алтернативен данъчен режим.

Процедура

Заявлението за прехвърляне на данъчен адрес се подава до данъчната администрация от пенсионера до 31 март на съответната данъчна година. В рамките на 60 дни от подаването на заявлението данъчната администрация ще разгледа заявлението и ще издаде решение за одобряването или отхвърлянето му. Пенсионерът, от своя страна, ще посочи в заявлението си държавата, в която е бил последния му данъчен адрес до момента на подаване на заявлението. След това данъчната администрация ще информира данъчните власти на тази държава за прехвърлянето на данъчен адрес на този данъкоплатец.

 

Start typing and press Enter to search

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds