ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАНЪЧЕН АДРЕС

Алтернативно данъчно облагане на доходи, получени в чужбина от физически лица, които прехвърлят данъчния си адрес в Гърция

  1. Данъкоплатец, физическо лице, който премества данъчния си адрес в Гърция, може да бъде обект на алтернативен метод на данъчно облагане, ако едновременно:

 (а) не е бил местно лице за данъчни цели на Гърция през предходните седем (7) от осемте (8) години преди преместването на данъчния си адрес в Гърция, и

(б) докаже, че той или свързано с него лице, или чрез юридическо лице или правен субект, в който той или съответно свързано с него лице притежава мажоритарни дялове или акции, инвестира в недвижими имоти или предприятия, или ценни книжа, или акции или дялове в юридически лица или правни субекти с местно управление в Гърция. Размерът на такава инвестиция не може да бъде по-малък от 500 000 EUR. Инвестицията трябва да бъде извършена в рамките на три (3) години от датата на подаване на заявлението.

 Не е необходимо да се изпълнява условието по буква б), ако заявителят е физическо лице, което е получило и поддържа разрешение за пребиваване за инвестиционна дейност в Гърция.

  Такова физическо лице подлежи на облагане с данък върху облагаемия си доход, получен в Гърция, в съответствие с общите разпоредби на кодекса за доходното облагане.

  1. Ако включването на данъкоплатеца в алтернативен метод на облагане на доходи, получени в чужбина, бъде прието, физическото лице заплаща всяка данъчна година, независимо от размера на доходите, получени в чужбина, еднократен данък в размер на сто хиляди (100 000) евро. Физическото лице може да поиска разширяване на прилагането на настоящия член по отношение на свързано лице, като в този случай се заплаща данък в размер на двадесет хиляди (20 000) евро за всяко свързано лице и не се прилагат разпоредбите за данъка върху даренията, наследствата и родителските обезщетения. Данъкът, посочен в настоящия параграф, се плаща всяка данъчна година на една (1) вноска до последния работен ден на юли и не се приспада от други данъчни задължения или кредитни салда на лицата, които подлежат на алтернативния метод на данъчно облагане. Данъкът, платен от същите лица в чужбина върху доходите, обхванати от алтернативния метод на данъчно облагане, не се приспада от данъчни задължения в Гърция.
  2. Заявлението за прехвърляне на данъчен адрес с включване в алтернативния метод на данъчно облагане на доходи, възникнали в чужбина, се подава до данъчната администрация от физическото лице до 31 март на съответната данъчна година и се придружава от доказателство за прехвърляне на минималната сума на инвестицията по сметка на финансова институция, установена в Гърция. В същия срок физическите лица, които отговарят на изискванията и вече са прехвърлили данъчния си адрес в Гърция през предходната данъчна година, могат да подадат заявление за включване в алтернативния метод на данъчно облагане на доходи, получени в чужбина, в съответствие с настоящия член. Данъчната администрация разглежда заявлението и издава решение за одобряването или отхвърлянето му до последния работен ден на месец юни в годината на подаване на заявлението. При одобряване на заявлението на данъкоплатеца се издава административен акт за определяне на данъка за първата година на включване за данъкоплатеца и за всеки от неговите роднини.

Физическото лице декларира в заявлението си държавата, в която е било последното му данъчно пребиваване до подаването на заявлението. Данъчната администрация уведомява данъчните органи на тази държава за прехвърлянето на данъчния адрес на този данъкоплатец в съответствие с приложимите разпоредби за международно административно сътрудничество.

  1. Прилагането на разпоредбите на настоящия член започва от първата данъчна година, за която е подадено заявлението на физическото лице за включване, и приключва след изтичането на петнадесет (15) данъчни години. Срокът не може да бъде продължен след изтичането на петнадесет (15) данъчни години.
  2. Физическото лице, което е включено в разпоредбите на този закон, при условие че:

(а) през която и да е данъчна година не плати пълния размер на предвидените 100 000 евро, то престава да бъде субект на разпоредбите на настоящия кодекс и от тази данъчна година нататък се облага с данък върху общия си доход съгласно общите разпоредби на кодекса;

Или

(б) ако след изтичането на тригодишния период се установи, че не е завършил инвестицията, той престава да бъде обект на разпоредбите на настоящия член от годината на присъединяването си и се облага с данък върху световния си доход съгласно общите разпоредби на Кодекса.

В горепосочените случаи общият размер на дължимия в Гърция данък върху доходите от чуждестранен произход за съответните данъчни години не може да бъде по-малък от сумата от сто хиляди (100 000) евро годишно.

  1. Всяко физическо лице може да подаде заявление за оттегляне на включването му в тези разпоредби през всяка данъчна година. В случай на оттегляне физическото лице подлежи на данъчно облагане в съответствие с общите разпоредби за данъчната година, през която е подадено заявлението за оттегляне, и след това не е задължено да плаща предвидения фиксиран размер на данъка за тази година.
  2. Данъчната декларация за облагаемия доход на лице, за което се прилагат разпоредбите на настоящия член, който може да възникне в Гърция, се подава и плащането на данъка се извършва в съответствие със съответните разпоредби на Данъчния кодекс.
  3. С плащането на фиксирания данък в размер на 100 000 евро се изчерпват всички данъчни задължения на физическо лице, за което се прилагат разпоредбите на настоящия член, за доходи, възникнали в чужбина, и физическото лице се освобождава от данък върху наследството или дарението на имущество, намиращо се в чужбина.
  4. Със съвместно решение на министрите на финансите и на развитието и на инвестициите се определят допустимите категории инвестиции, срокът за тяхното поддържане в Гърция, предоставянето на възможност за промяна на инвестицията веднъж в рамките на тригодишния период, процедурата за проверка на завършването на инвестицията в рамките на тригодишния период, наблюдението на поддържането на инвестицията, процедурата за подаване на искане от лицето за установяване на завършването на инвестицията, сроковете за приемане на актовете на администрацията, процедурата за уведомяване на данъчната администрация за акта за установяване на завършването или незавършването на инвестицията и всички други подробности, необходими за прилагането на настоящия регламент.

 

Start typing and press Enter to search

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds